รายการ Election in Perspective

  • หมวดหมู่ สถานการณ์ปัจจุบัน
  • เวลาออกอากาศ

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

รายการ Election in Perspective ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ คลินิก 101.5