รายการทันโลกวิทยาศาสตร์

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 10.05-10.30 น.

สาระความรู้ทางวิทยาศาสตร์ งานวิจัย และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม

ผู้ดำเนินรายการ

รศ.ดร.อรฤทัย ภิญญาคง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อินทาวุธ สรรพวรสถิตย์

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการทันโลกวิทยาศาสตร์ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ คลินิก 101.5