รวมพลคนรักษ์โลก

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ

ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ เนื้อหารายการ รายการที่นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมในทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม นำเสนอทุกมิติที่สำคัญ โดยการเชื่อมโยงการสร้างแนวคิด การแก้ปัญหา การพัฒนา และการร่วมมือกัน ในการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของสังคม และเพื่อเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้ดำเนินรายการ

กฤษณ์ แสงวิเชียร

อารดา สุคนธสิทธิ์

รวมพลคนรักษ์โลก ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results

(Live) รายการ คลินิก 101.5