รายการรอบตัวเรา

  • หมวดหมู่ เทคโนโลยี/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.30-10.55 น.

พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรอบโลก วิเคราะห์ผลเสีย ผลกระทบ แนวทางแก้ไข และสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจ รวมถึงประเด็นความรู้เกี่ยวกับงานศึกษาวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ

ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ทวีวงศ์ ศรีบุรี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการรอบตัวเรา ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom