รายการหมุนตามโลก

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น.

วิเคราะห์ประเด็นเด่นเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกในทุกมิติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

รายการหมุนตามโลก ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ Innovative Wisdom