รายการหมุนตามโลก

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.05-17.55 น.

วิเคราะห์ประเด็นเด่นเกี่ยวกับสถานการณ์รอบโลกในทุกมิติ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ดำเนินรายการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

รายการหมุนตามโลก ที่ออกอากาศล่าสุด


Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย