รายการ Zoom สื่อ

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.05-9.55 น.

ชวนซูมปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านเลนส์ของสื่อ และซูมพลังสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่
โดย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
0 results

รายการ Zoom สื่อ ที่ออกอากาศล่าสุด

(Live) รายการ คลินิก 101.5