รายการ Zoom สื่อ

  • หมวดหมู่ การเมือง/สังคม
  • เวลาออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.05-9.55 น.

ชวนซูมปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านเลนส์ของสื่อ และซูมพลังสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมของคนรุ่นใหม่
โดย ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
0 results

รายการ Zoom สื่อ ที่ออกอากาศล่าสุด

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175