คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนานวัตกรรมตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย RT-LAMP

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนานวัตกรรมตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-LAMP ที่ทำให้ทราบผลไวภายใน 1 ชั่วโมง และตรวจคัดกรองร่วมกับ RT-PCR ได้เป็นอย่างดี

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ CU Innovation Hub และศูนย์พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยตามมาตรฐานสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสวทช.

#chularadioplusnews


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการพัฒนศึกษา พัฒนาประเทศ