บทบาทของนิติทันตวิทยากับการยืนยันอัตลักษณ์แก่ผู้เสียชีวิต

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักนิติทันตวิทยาในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสำหรับผู้เสียชีวิตมีความสำคัญเทียบเท่ากับการตรวจด้วยดีเอ็นเอ หรือลายนิ้วมือ

- เพราะสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ทั้งผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ หรือถูกเพลิงไหม้ได้
- แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่ในขณะนี้คือผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนเพียง 24 คน เท่านั้น เมื่อเทียบกับจำนวนทันตแพทย์กว่า 20,000 คน

#chularadioplusnews

0 results
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 123

Notice: Undefined variable: groupcode in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 135

Notice: Undefined variable: logopath in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 144

Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live)
Notice: Undefined variable: gprogram in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 175