ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาฯ จัดงานเสวนา Ukraine – Taiwan Strait and Stress”

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ยุโรปศึกษา ร่วมกันจัดการเสวนาในหัวข้อ “Ukraine – Taiwan Strait and Stress” เพื่อทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครน และจีนกับไต้หวัน รวมถึงผลกระทบที่มีต่ออีกหลายประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก นาวาเอก อาจารย์ ดร.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พิสุทธิ์ บุษบารัตน์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีวินท์ สุพุทธิกุล หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมวงเสวนา
โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ คุณมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา


Notice: Undefined variable: device in /var/www/curadio.chula.ac.th/v2022/crp_footer.php on line 166

(Live) รายการ Idea Idol