ผู้อำนวยการใหญ่ FAO เยี่ยมชมศูนย์ติดตามเชื้อดื้อยา CUVET | 10 ม.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 นายฉวี ต่งอวี้ ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และคณะ ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ติดตามการดื้อยาของเชื้อโรคอาหารเป็นพิษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคาร 60 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มอบประกาศนียบัตรขยายระยะเวลาการเป็นศูนย์อ้างอิงด้านเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ หรือ AMR ของ FAO ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2570 ศูนย์แห่งนี้ ได้รับการรับรองจาก FAO ตั้งแต่ปี 2562 โดยมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเฉพาะการเฝ้าระวังและตรวจติดตามเชื้อดื้อยา รวมทั้งสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในภูมิภาค ให้เฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาได้
#chularadioplus #วิทยุจุฬา #จุฬา #เชื้อดื้อยา #cuvet

0 results

(Live)