ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย | 4 มี.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบ National Digital Learning Platform สำหรับประเทศไทย” (สาขาการศึกษา) ร่วมกับ น.ส.หทัยภัทร โอสุวรรณ โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลักดันไปสู่การออกแบบระบบการเรียนการสอนในระดับนโยบายของประเทศ
#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #จุฬาฯ

0 results

(Live)