Chula the Inpact #23 : Place Branding กับการพัฒนา Soft Power ของไทย | 25 เม.ย. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนา Chula the Impact ครั้งที่ 23 ในประเด็น “Rethinking Soft Power with Place Branding” ขับเคลื่อน Soft Power ไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรด้วยแบรนด์สถานที่ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และสร้างความเข้าใจถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา #placebranding หรือแบรนด์สถานที่ ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อน #softpower ของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการพัฒนา Place Branding หรือแบรนด์สถานที่ จะต้องอาศัยองค์ความรู้เฉพาะและผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาขึ้นอย่างระมัดระวัง
#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #softpower #placebranding #จุฬาฯ

(Live) รายการ พินิจเศรษฐกิจการเมือง