นายกรัฐมนตรีภูฏาน เยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 1 ก.ค. 2567

- สารคดีข่าวและรายงานพิเศษเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ดาโช เชริง โตบเกย์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ได้เยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นองค์ปาฐก ในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Enlightened Leadership" ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาเป็นเวลา 35 ปี โดยมีรากฐานมาจากสายสัมพันธ์อันดีระหว่างพระราชวงศ์ของสองประเทศ ความเชื่อมโยงทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม และยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในหลายระดับ

#chularadioplus #วิทยุจุฬาฯ #bhutan #จุฬาฯ

(Live) รายการ Innovative Wisdom