ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัลโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ
"ประกาศผล 5 ทีม ที่ได้รับรางวัล จาก 10 ทีมสุดท้ายที่นำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ ในโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ "

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ Envi mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ สานต่อตามรอยพ่อและยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลรางวัลชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลกว่า 70,000 บาท
โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดโครงการที่มีผลผลิตที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด้วยการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เป็นผู้นำสู่การพัฒนา เปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรมสู่การรณรงค์เรื่องการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเชิญชวนให้เยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการเป็นทีม ทีมละ 3 คน พร้อมส่งผลงานและแนวคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ” ผ่านการตอบคำถามที่ออกแบบโดยคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบที่ 1 คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด ให้เหลือ 40 ทีม เพื่อเข้าร่วม Booth Camp ค่ายอบรมหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี (ค่าย 3 วัน 2 คืน)
Booth Camp ค่ายอบรมหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” (ค่าย 3 วัน 2 คืน) จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้แนวคิดและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เยาวชนเกิดการมีส่วนร่วมและมองภาพไปในทิศทางเดียวกันโดยใช้ชุมชนของตนเองหรือแหล่งเรียนรู้ที่สนใจเป็นจุดศูนย์กลางในการพัฒนาโครงการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ในแต่ละทีมสามารถเลือกที่ปรึกษาทีมได้อีก 2 ท่านเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (ที่ปรึกษาอาจเป็นอาจารย์ 1 ท่านและ/หรือผู้นำชุมชนอีก 1 ท่านก็ได้) ทุกท่านที่เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร**
รอบที่ 2 คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกผลงานจาก 40 ทีมให้เหลือ 10 ทีม
รอบที่ 3 10 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ เตรียมนำเสนอผลงานบนเวทีพร้อมตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการโครงการฯ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 5 ทีมจะได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม (เกียรติบัตรและของที่ระลึก)
รางวัลสำหรับโรงเรียน (ประกาศเกียรติบัตร)

วันที่ 4 ธูันวาคม 2562 ซึ่งตรงวันสิ่งแวดล้อมไทย ถือฤกษ์ดีจัดงานนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลรางวัลชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมี 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อนำเสนอผลงาน ดังนี้
รายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ
1. ทีม Aquaman โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ทีม Nature โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3. ทีม โลมาพารักษ์น้ำ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
4. ทีม Waterish โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
5. ทีม KKV แขนกลรักษ์น้ำ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
6. ทีมโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง
7. ทีมพี่ชวนน้องรักษ์น้ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยา จังหวัดลำปาง
8. ทีม Baby Buf โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
9. ทีมนักสืบสายน้ำมกุฎเมืองฯ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง
10. ทีม HH conservator โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลงานทั้งหมดถือเป็นโครงงานที่ดี ที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ นับเป็นการจุดประกายให้คนไทยหันมาใส่ใจทรัพยากรน้ำเพื่อการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผลการตัดสินทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ได้แก่
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง