ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) เข้าร่วมอบรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ Risk Clinic ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศูนย์บริหารความความเสี่ยง

วันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม CUMC ชั้น 2 อาคารวิทยพัฒนา ทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุจุฬาฯ (CU Radio) ได้เข้าร่วมอบรม แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กร ผ่านการให้คำปรึกษาในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ภายใต้โครงการ Risk Clinic ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยศูนย์บริหารความความเสี่ยง

เปิดแล้ว!!! #Risk_Clinic จากศูนย์บริหารความความเสี่ยง "บริการให้คำปรึกษาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมุ่งผลสัมฤทธิ์องค์กร"

หากส่วนงานของท่าน (ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประสงค์รับบริการจากศูนย์บริหารความเสี่ยง กรุณาให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มตามลิงค์เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและใช้เป็นแนวทางสำหรับศูนย์ในการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
https://forms.gle/sjWRxrTihLFLPVBG7

หรือ Scan QR Code ในภาพเพื่อลงทะเบียนขอรับบริการ
หรืดติดต่อนัดเวลาให้คำปรึกษา : 02-218-3067 หรือ 83068 (ในเวลาทำการ)

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง