เครือข่ายวิทยุสถาบัน ระดมสมองสานพลังสร้าง“มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”
"งานประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบัน และระดมสมองสานพลังสร้าง“มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”"

เครือข่ายวิทยุสถาบัน ประกอบด้วย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จ.ปทุมธานี), สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร (จ.พิษณุโลก), สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดประชุมเครือข่ายในหัวข้อก้าวต่อไปของวิทยุสถาบันฯ ท่ามกลางสถานการณ์สื่อที่รวมถึงวิทยุได้รับผลกระทบจาก Digital Disruption ทำให้วิทยุเป็นสื่อที่มีบทบาทลดลง

โครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ

นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้ว เครือข่ายวิทยุสถาบันฯ นำโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ได้จัดทำโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อ เป็นการฟื้นฟูศิลปะการนำเสนอสื่อกระจายเสียง (Audio Art) สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเข้าใจง่าย มีแง่มุมที่ดีในแต่ละจุดที่จะช่วยสร้างสมดุลนิเวศสื่อทั้งการอ่านและการฟังได้เป็นอย่างดี โครงการฯ นี้ยังเป็นการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายวิทยุสถาบันในการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาสื่อเสียงของท้องถิ่นและชุมชนของตนเองด้วย การจัดทำโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยในวันที่17-18 กันยายน 2563 ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการศึกษานำร่องการขับเคลื่อนเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงเพื่อสมดุลนิเวศสื่อร่วมกับเครือข่ายวิทยุสถาบัน โดยมี คุณวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ จากนั้นได้ร่วมสัมมนาระดมสมองในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง” ที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาร่วมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มาพูดคุยเปิดประสบการณ์ผ่านผัสสะปรับฐานคิดสู่กระบวนการปฏิบัติจริงร่วมกับ อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ คุณวันดี สันติวุฒิเมธี อดีตบรรณาธิการสาละวินโพสต์และนักเขียนสารคดีอิสระ เล่าประสบการณ์ทำงานร่วมกับผู้พิการทางสายตาในประเด็นการเห็นโดยไม่ต้องใช้ดวงตา คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ด้านการออกแบบประเด็นและการเล่าเรื่อง และทีมคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ให้มุมมองด้านศิลปะและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อสร้างสุนทรียภาพ นำโดย ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน และคุณนิสิต กุมารา อาจารย์ปฏิบัติการด้านเสียง

เปิดแพลตฟอร์มพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบในรูปแบบสาธารณะที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ตัวแทนเครือข่ายฯ ก็จะนำความรู้เหล่านี้กลับไปเผยแพร่ทีมงาน และเครือข่ายวิทยุในชุมชนของตนเองพร้อมกับผลิตสารคดีเสียงต้นแบบที่สะท้อนถึงความงดงามของเสียงที่หลากหลาย แต่ละที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นและชุมชนผ่านศิลปะการใช้เสียง นำมาเผยแพร่ผลงานผ่านรายการ “เครือข่ายวิทยุสถาบัน” ออกอากาศทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. และช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Website / Facebook / You Tube / IG / Twitter / Line Official รวมทั้งเครือข่ายอื่นๆ ที่สนใจสามารถแชร์ เปิดแพลตฟอร์มพื้นที่การเรียนรู้ต้นแบบในรูปแบบสาธารณะที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านทางออนไลน์ทาง www.curadio.chula.ac.th

เปิดประสบการณ์ผ่านผัสสะ ปรับฐานคิดสู่กระบวนการปฏิบัติจริง

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ อ.สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

การเห็นโดยไม่ต้องใช้ดวงตา

โดย คุณวันดี สันติวุฒิเมธี อดีตบรรณาธิการสาละวินโพสต์และนักเขียนสารคดีอิสระ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

การออกแบบประเด็นและการเล่าเรื่อง

โดย คุณโสภิต หวังวิวัฒนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อเสียง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

ศิลปะและเทคนิคการใช้เสียงเพื่อสร้างสุนทรียภาพ

โดย ผศ.ดร.มรรยาท อัครจันทโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณนิสิต กุมารา อาจารย์ปฏิบัติการด้านเสียง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “มหัศจรรย์แห่งเสียง...การสื่อสารที่ทรงพลัง”
วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

(บางช่วงของคลิป อาจมีเสียงเงียบ เนื่องจากสถานีไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพลงนั้น)

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง