โครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ
"ขอเชิญน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจรักษ์น้ำ ส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในโครงการ Envi Mission วัฒนธรรมรักษ์น้ำ ชิงโล่เกียรติยศ ใบเกียรติบัตรและเงินรางวัล สมัครเป็นทีมๆละ 3 คน นำเสนอผลงานและแนวคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ""

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz. ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำและมุ่งมั่นที่จะสานต่อการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมเยาวชนอายุ15-18 ปี ครูและ/หรือผู้นำชุมชนให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมรักษ์น้ำ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก:

1) สมัครเป็นทีม ประกอบด้วยเยาวชนอายุ 15-18 ปี จำนวน 3 คน

2) ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครพร้อมตอบคำถามตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการคัดเลือก ดังนี้
- ส่วนที่ 1 ตอบคำถาม (เลือกตอบ 1 ใน 3 ข้อที่ให้ไว้) (20 คะแนน)
- ส่วนที่ 2 เขียนบรรยายโครงการหรือโครงงานวัฒนธรรมรักษ์น้ำของท่าน (20 คะแนน)
- ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวัฒนธรรมรักษ์น้ำ (10 คะแนน)
- สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562

ส่งใบสมัครมาที่
1. สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วงเล็บโครงการ Envi Mission)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬา ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2. e-mail : envi.mission11@gmail.com / fax: 02-2192007

3. ผ่านแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ (Google form) โดยสแกน QR Code จากโปสเตอร์ หรือ Link ที่
https://docs.google.com/forms/d/1k4iyit9Qp5GjwYHsQHZ-tIKbUFIrgZ_auuPJjHTD7oA/edit

หมดเขตรับผลงานวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th และ www.facebook.com/curadio
***การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***

3) คณะกรรมการโครงการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 40 ทีม แต่ละทีมให้หาที่ปรึกษาทีม เป็นอาจารย์และ/หรือผู้นำชุมชน 2 คน รวมเป็น 5 คน/ทีม เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1” จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ. สระบุรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆระหว่างการเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจัดหางบประมาณการเดินทางเอง)

4) จะคัดเลือกผู้สมัครจำนวน 40 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
- กลุ่มที่ 1 จำนวน 20 ทีม (100 คน) เข้าอบรมวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2562
- กลุ่มที่ 2 จำนวน 20 ทีม (100 คน) เข้าอบรมวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562

รูปแบบของกิจกรรม:

1) ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“วัฒนธรรมรักษ์น้ำ รุ่นที่ 1”ตามช่วงวันที่คณะกรรมการระบุให้

2) นักเรียนและครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้รับทุนสนับสนุนโครงการ ทีมละ 5,000 บาท สำหรับจัดทำโครงงาน 1 โครงงานเพื่อส่งเข้าประกวด

3) ดำเนินการทำโครงงาน และส่งผลงานเข้ารอบตัดสิน โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้ามานำเสนอผลงานรอบสุดท้าย พร้อมกับประกาศผล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 (วันสิ่งแวดล้อมไทย) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล:

รางวัลที่ 1 30,000 บาท
รางวัลที่ 2 20,000 บาท
รางวัลที่ 3 10,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลสำหรับผู้เข้ารอบ 10 ทีม (เกียรติบัตรและของที่ระลึก)
รางวัลสำหรับโรงเรียน (ประกาศเกียรติบัตร)

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม Chula Radio Plus ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง