การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสงกับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
247 views
0
0
"อ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

คุณสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสง คืออะไร นำไปประยุกต์ใช้กับงานอะไรบ้าง
• สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างควอนตัมดอทอยู่ภายใน ได้แก่อะไรบ้าง
• ความน่าใจของการวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าเชิงแสงกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: อ.ดร.สุวิทย์ กิระวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย