บัณฑิตวิศวกรรมสู่นักวิเคราะห์คอนเทนต์ J League
157 views
0
0
"พัทธนันท์ ยงค์วิบูลศิริ นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จากบัณฑิตวิศวกรรมสู่นักวิเคราะห์คอนเทนต์ J League
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: พัทธนันท์ ยงค์วิบูลศิริ นิสิตเก่าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย