การวิจัยสมรรถนะหลักและทักษะวิชาชีพของวิศวกรรมยานยนต์
153 views
0
0
"ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล"

วิศวกรรมเครื่องกลสู่โครงการ "การวิจัยสมรรถนะหลักและทักษะวิชาชีพของวิศวกรรมยานยนต์"
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.พรรณี แสงแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย