คุณลักษณะมหาดเล็ก
138 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

เรื่องราวของ "มหาดเล็ก" ผู้รับใช้ใกล้เบื้องพระยุคลบาท หน้าที่และลักษณะสำคัญของข้าราชบริพารที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณมีอะไรบ้าง

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย