เทคโนโลยีวิศวกรรมสำรวจกับงานรถไฟความเร็วสูง
203 views
0
0
"ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ"

เทคโนโลยีวิศวกรรมสำรวจกับงานรถไฟความเร็วสูง

• "รถไฟความเร็วสูง" เป็นการเพิ่มขีดความสามารถและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งระบบรางและตัวรถไฟ

• วิศวกรรมสำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานรถไฟความเร็วสูงในเรื่องใดบ้าง

• เทคโนโลยีที่นำมาใช้เพื่อค้นหาแนวเส้นทางรถไฟของวิศวกรรมสำรวจ

• ทำไม "ระบบพิกัด" มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานรถไฟความเร็วสูง

• แม้จะสร้างรถไฟความเร็วสูงเสร็จ แต่งานวิศวกรรมสำรวจไม่ได้จบแค่เรื่องกายภาพและค้นหาเส้นทาง ยังต้องมีเรื่องตรวจสอบ ติดตาม และดูแลระบบความปลอดภัยของตัวรถไฟและราง

• ทำไมรถไฟความเร็วสูงช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระบบโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวของประเทศให้ดีขึ้น
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย