การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
133 views
0
0
"ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: ศ.ดร.คณพล จันทน์หอม ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านงานกฎหมายและการพัสดุ และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย