โลตัสกับเส้นทางการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
158 views
0
0
"สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด"

จากกระแสเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้องค์กร (โลตัส) ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการทำงาน แม้บางครั้งอาจทำให้ขั้นตอนการทำงานซับซ้อนขึ้น เพราะต้องคิดมากขึ้น แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง และถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง

• การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน หัวใจสำคัญของธุรกิจค้าปลีก
• ธุรกิจ-ผู้บริโภค-สังคม ต้องได้ประโยชน์ร่วมกัน
• ยุทธศาสตร์เดินหน้าสู่ความยั่งยืนขององค์กร
• ความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องขององค์กรขนาดใหญ่ แต่เป็นเรื่องของทุกคน คนตัวเล็กๆ อย่างเราทำได้ผ่านการบริโภคอย่างพอดี
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคคลและความยั่งยืน บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด