พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ เรื่อง เมืองอิยิปต์
502 views
0
0
"รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

"สมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ" ผู้ทรงเป็นคนไทยรุ่นแรกๆ ที่ได้เยือนนครแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ ด้วยความสนพระราชหฤทัยในโบราณคดีสู่พระราชนิพนธ์ไอยคุปต์ศึกษาเรื่องแรกของสยาม จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ นำเสนอตอน "พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ เรื่อง เมืองอิยิปต์"

"เรื่อง เมืองอิยิปต์" ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อ พ.ศ. 2450 มีขนาดสั้นประมาณ 80 หน้า ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นหนังสือนำเที่ยวเพื่อให้เห็นโลกที่แตกต่างจากสังคมไทย และยังผลให้เกิดการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดีของสังคมไทยยุคต่อมา

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย