ดอยคำกับการลดปริมาณขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
120 views
0
0
"ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด"

ดอยคำ: ลดปริมาณขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
เพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขยะ ดอยคำตระหนักถึงปัญหานี้จึงเกิดภารกิจมุ่งสู่สังคมไร้ขยะ (Zero Waste) ด้วยแนวทาง Circular Economy ซึ่งเป็นการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง มาฟังกันว่าดอยคำทำอย่างไรกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว เพื่อให้กลายเป็นขยะน้อยที่สุด
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด