ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีประกันภัยโควิด
118 views
0
0
"รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีประกันภัยโควิด
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: นัจนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์
วิทยากร: รศ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย