EGCO กับนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
179 views
0
0
"เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)"

EGCO กับนวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
• กระแสความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันทำให้การดำเนินงานของ EGCO เปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรบ้าง
• ความท้าทายเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและนโยบายด้าน Carbon Neutrality (การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์) นำไปสู่ทิศทางการปรับตัวของ EGCO ในอนาคตอย่างไร
• ยุทธศาสตร์ของ EGCO ในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรยั่งยืน
• เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ EGCO นำมาประยุกต์ใช้เพื่อการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการต่างๆ
• มุมองในการร่วมกันสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: เทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)