พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในฐานะยุวกษัตริย์
93 views
0
0
"ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

น้อมระลึกถึงยุวกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบ้านเมืองและประชาชน จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เฉลิมพระเกียรติวาระวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๘ ในตอน "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในฐานะยุวกษัตริย์"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย