อพท. กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
166 views
0
0
"วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท."

อพท. กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
• โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไป ภาคการท่องเที่ยวและบริการหลังจากนี้จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างไร
• ความท้าทายของ อพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ในเรื่องการปรับภาคท่องเที่ยวและบริการไปสู่ความยั่งยืน
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)