ตลาดหลักทรัพย์กับแนวคิดการทำธุรกิจยั่งยืน
146 views
0
0
"ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย"

ตลาดหลักทรัพย์กับแนวคิดการทำธุรกิจยั่งยืน
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มียุทธศาสตร์หรือนโยบายในการขับเคลื่อนการสร้างองค์กรยั่งยืนอย่างไร
• บทบาทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะตัวกลางเพื่อผลักดันแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนไปถึงบรรดานักลงทุน
• การใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อการสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาโครงการต่างๆ
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย