การเริ่มนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
125 views
0
0
"รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การเริ่มนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย