ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีละเมิดลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องพรหมลิขิตของรอมแพง
93 views
0
0
"รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผอ.ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ศึกษากฎหมายจากข่าว: กรณีละเมิดลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องพรหมลิขิตของรอมแพง
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: รศ.อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย