พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง
105 views
0
0
"ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

จากการค้นพบครั้งสำคัญในอดีต สู่การเดินทางของปูชนียวัตถุที่ประดิษฐานเป็นสง่าท่ามกลางพระนคร จามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาฯ เสนอตอน "พระบรมสารีริกธาตุที่ภูเขาทอง"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย