ประกาศของสหภาพยุโรป เรื่อง การให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเลือกใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมด (ตอนที่ 2)
79 views
0
0
"อ.ภูมิรพี บรรณการ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ประกาศของสหภาพยุโรป เรื่อง การให้ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเลือกใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมด (ตอนที่ 2)
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ภูมิรพี บรรณการ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย