กลไกการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ตอนที่ 1)
72 views
0
0
"อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

กลไกการคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (ตอนที่ 1)
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย