รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการชุมนุมทางการเมือง กรกฎาคม-กันยายน 2564
61 views
0
0
"อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีการชุมนุมทางการเมืองในระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
__________
รายการนิติมิติ
ผู้ดำเนินรายการ: กนกวรรณ จักรวิเชียร
วิทยากร: อ.ดร.พัชร์ นิยมศิลป คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย