เทคโนโลยี 3D Printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 1
510 views
0
0
"ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ Biomedical Engineering"

เทคโนโลยี 3D Printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 1

-บทบาทของเทคโนโลยี 3D Printing ในงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
-การนำเทคโนโลยี 3D Printing มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการแพทย์
-ความรู้ด้านวิศวกรรมชีวเวชนำมาใช้ต่อยอดได้อย่างไร
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย