เทคโนโลยี 3D Printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 2
616 views
0
0
"ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ Biomedical Engineering"

เทคโนโลยี 3D Printing กับการสร้างอวัยวะเทียม ตอนที่ 2

-ทำไมถึงเลือก 3D Printing มาพัฒนาเพื่อสร้างอวัยวะเทียม
-ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากเทคโนโลยี 3D Printing
-การพัฒนาต่อยอดในอนาคต
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย