หน้าต่างกรอง PM 2.5
103 views
0
0
"นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

การแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2020 หัวข้อ "ระบบติดตามเฝ้าระวังและจัดการสุขภาวะแก่ผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไป"

- แนวคิดในการสร้างผลงาน "Just A Rather Very Smart Window Screen หน้าต่างกรอง PM 2.5"
- ความน่าสนใจของผลงานและความท้าทายในขั้นตอนการผลิต
- ความรู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไร
.
รายการพูดจาประสาช่าง
อ.ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิรภพ กาญจนแสนส่ง | ภาวิต ตั้งวงศ์กิจ | ชัยทัต ชนะศุภกุล | ชวัลวิชญ์ พรหมเมศร์ | ฐตพล ศรีสุเทพ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย