นวัตกรรมความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
81 views
0
0
"ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ "

นวัตกรรมความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
- ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการเงินได้อย่างไร
- เล่าถึงการทำงานที่การเคหะแห่งชาติ (โครงการ Big Bang)
- เป้าหมายการสร้างนวัตกรรมความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม จากการต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ