วิศวกรรมศาสตร์กับการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19
39 views
0
0
"ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ และ อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล"

องค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างไร
_________________
รายการพูดจาประสาช่าง
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ISE และ อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย