จากพระราชดำริสู่ปลายปากกา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานแก่คนไทย
132 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
จากพระราชดำริสู่ปลายปากกา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานแก่คนไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่า การเข้าถึงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นการเปิดประตูสู่ประโยชน์นานาประการที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง เป็นอารยชนด้วยการรู้เขารู้เรา เข้าใจอีกซีกโลกหนึ่ง ทำอย่างไรให้คนไทยเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ จึงทรงพระราชนิพนธ์แปล และพระราชทานส่วนหนึ่งแก่ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักคิดที่ซ่อนอยู่ในหนังสือพระราชนิพนธ์และพระราชนิพนธ์แปลในรัชกาลที่ 6 มีพระราชประสงค์เพื่อก่อประโยชน์แก่ประวัติศาสตร์ชาติและวรรณคดี

• สัมผัสรับรสวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย