พระราชินีกับการทหาร
135 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

พระราชินีกับการทหาร
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สตรีในราชวงศ์ฝ่ายในเริ่มทวีบทบาทในการเป็นผู้นำในเรื่องการปกครองและการทหารมากขึ้น แต่บทบาทของราชนารีในด้านการทหารมิได้ปรากฏอยู่เพียงยุคกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้น รับฟังเรื่องเล่าของเหล่าราชนารีกับการทหารในฐานะผู้พิทักษ์และผู้อยู่เบื้องหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย