พระนิรโรคันตราย
147 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
พระนิรโรคันตราย

• พระพุทธรูปองค์หนึ่งที่มีมงคลนาม เกี่ยวข้องกับการปราศจากโรคภัยอันตราย คนละองค์กับ "พระนิรันตราย"

• พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้นในเวลาที่เป็นเหตุการณ์พิเศษในพระชนม์ชีพ

• หลายคนเข้าใจว่า "พระนิรโรคันตราย" เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ จริงๆ แล้วเป็นปางนาคปรก เพราะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระบรมราชสมภพในวันเสาร์

• ภาพคุ้นชินของปางนาคปรกคือ พญานาคแผ่พังพานขึ้นมาและมีขนดหางเป็นฐาน แต่รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐ์ภาพยักเยื้องไปเป็น นาคจำแลงกายเป็นมนุษยนาค จะเห็นว่าศีรษะมนุษย์ตนนี้เป็นศีรษะนาค เบื้องหน้าเป็นมนุษย์ เบื้องหลังเป็นเกล็ด ท่าคุกเข่า เข่าหน้าเป็นเข่ามนุษย์ เข่าหลังตวัดเป็นหาง

• พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์การครองราชย์ครบ 15 ปี แต่การณ์ทั้งปวงยังไม่ลุล่วง รัชกาลที่ 6 ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน รัชกาลที่ 7 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมโภชพระพุทธรูปองค์นี้หน้าพระบรมศพรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2468

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย