"อาคารมหาจุฬาลงกรณ์" ปฐมบทสถาปัตยกรรมเพื่อการอุดมศึกษาสยาม (ตอนที่ 1)
136 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ปฐมบทสถาปัตยกรรมเพื่อการอุดมศึกษาสยาม (ตอนที่ 1)
อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ หรือเทวาลัย อาคารที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับฟังเรื่องราวการออกแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อการศึกษาที่ผสมผสานรูปแบบไทยประเพณีและตะวันตก เชื่อมโยงกับช่วงเวลาการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้อย่างไร
_________________
รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย