"อาคารมหาจุฬาลงกรณ์" ปฐมบทสถาปัตยกรรมเพื่อการอุดมศึกษาสยาม (ตอนที่ 2)
109 views
0
0
"ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ปฐมบทสถาปัตยกรรมเพื่อการอุดมศึกษาสยาม (ตอนที่ 2)
_________________
รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย