งานอดิเรกของสมเด็จย่า
112 views
0
0
"ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

18 กรกฎาคม 2538-2563
น้อมระลึกพระราชจริยวัตรอันประทับใจในโอกาส 25 ปีแห่งการสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รับฟังเรื่องราวอันรื่นรมย์ในพระราชหฤทัยผ่าน "งานอดิเรกของสมเด็จย่า"

รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ผู้ดำเนินรายการ: ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์ หอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย