รายการยุ้งฉางฟางข้าว
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.30-9.55 น.

การเกษตรสู่ชุมชน ให้ความรู้ด้านการเกษตร ทั้งแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ เผยแพร่งานวิจัยด้านการเกษตรต่อสาธารณะ และเป็นสื่อกลางข่าวด้านการเกษตรรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาการวิจัยทรัพยากรการเกษตร

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.วริพัสย์ เจียมปัญญารัช

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อรอุมา พงษ์แสง

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ