รายการจุฬาปริทรรศน์
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.30-11.55 น.

นำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน วิทยาลัยต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ